Algemene Voorwaarden Studie Nanny at Home

  1. Tijdens de uren van studiebegeleiding staat de leerling onder toezicht van de Studie Nanny at Home. Contractant draagt er zorg voor dat hij danwel een door hem aangewezen persoon bereikbaar is tijdens die uren voor het geval dat ouderlijke zorg acuut van node is.Contractant draagt er voorts zorg voor dat na afloop van de overeengekomen uren van studiebegeleiding de Studie Nanny kan vertrekken en de leerling onder toezicht staat van een derde, indien de contractant dat gezien de leeftijd van de leerling, nodig acht. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt en worden vermeld in de overeenkomst tussen Studie Nanny en de contractant, onder het kopje “bijzonderheden”. In het onverhoopte geval dat de contractant zijn/haar kind niet tijdig op kan halen, staat zijn/haar kind onder toezicht van de gastouder en vervalt de verantwoordelijkheid van de Studie Nanny. Indien de Studie Nanny niet tijdig kan vertrekken bij gebreke van toezicht op de leerling, zal de Studie Nanny indien dat hem enigszins mogelijk is oppasdiensten verrichten, welke diensten worden verricht tegen een uurprijs van 150% van de uurprijs voor de studiebegeleiding, voor elk halfuur, of een gedeelte daarvan dat de oppasdienst duurt.
  1. De Studie Nanny is niet aansprakelijk voor enige schade die de Studie Nanny en/of de onder zijn toezicht gestelde leerling veroorzaakt aan enige derde, tenzij de Studie Nanny daarover grove schuld te verwijten valt. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die de leerling aan (zaken van) de Studie Nanny toebrengt, tenzij de Studie Nanny te zake grove schuld te verwijten valt.
  1. Alle rapportages en alle communicatie zal via InsCool.nl lopen. Contractant ontvangt een eigen inlogcode voor het leerling volg- en communicatiesysteem inscool.nl en kan 24/7 inloggen. Contractant zal in verband met de beveiliging van het programma een vast IP-adres aanhouden.
  1. Studie Nanny zal alle informatie over de leerling strikt vertrouwelijk behandelen en niet met derden communiceren, tenzij daarvoor toestemming van de desbetreffende contractant is verkregen. Studie Nanny zal buiten contractant om geen contact onderhouden met de school en/of de docenten van de leerling.
  1. Ziekte/afwezigheid van de leerling dient tijdig te worden gemeld aan de Studie Nanny. Het niet doorgaan van de studiebegeleiding om die reden laat de vergoeding onverlet.
  1. In geval de Studie Nanny niet in staat is de overeengekomen uren voor studiebegeleiding te verzorgen, zal De Studie Nanny zich inspannen voor een vervanger zorg te dragen. Mocht De Studie Nanny daar niet in slagen, dan komt de vergoeding over die verzuimde uren te vervallen.
  1. De facturen voor de studiebegeleiding dienen maandelijks bij vooruitbetaling te zijn voldaan. Bij uitblijven van tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente vanaf de eerste dag van de maand. Voor rappelkosten mag € 25,- in rekening worden gebracht. Buitengerechtelijke incasso komt voor rekening van contractant. Deze incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 40,-.
  1. De Studie Nanny heeft het recht de studiebegeleiding op te schorten en tijdelijk te staken bij uitblijven van tijdige betaling, in welk geval de vergoeding over die uren onverminderd verschuldigd blijft.
  1. De Studie Nanny heeft het recht de studiebegeleiding op te zeggen, in het uiterste geval met onmiddellijke ingang bij ernstige misdragingen van de leerling. In de overige gevallen mag De Studie Nanny alleen de overeenkomst met contractant opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, indien naar het oordeel van De Studie Nanny een correcte uitvoering van de studiebegeleiding niet langer mogelijk is. De totale vergoeding, door alle contractanten tezamen te betalen, blijft in dat geval ongewijzigd intact.